Bemiddelingsvoorwaarden huurwoningen RE/MAX Makelaarsgilde Leiden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 RE/MAX: RE/MAX Makelaarsgilde Leiden, gevestigd aan het Levendaal 73-75, 2311 JE te Leiden.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die RE/MAX opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij het huren van één of meerdere objecten.

1.3 Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, inclusief vergoedingen voor stoffering en/of meubilering en/of servicekosten en/of overige delen waaruit de huurprijs is opgebouwd.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de naar waarheid ingevulde inschrijfformulier of het versturen van een naar waarheid ingevuld inschrijfformulier door middel van een e-mailbericht.

2.2 Opdrachtgever is verplicht een geldig identiteitsbewijs en recente inkomensgegevens te overleggen. Alle door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt. RE/MAX behoudt het recht de gegevens in het archief te houden of te vernietigen.

2.3 Alle aanbiedingen van RE/MAX, zowel schriftelijk, per e-mail, online, als mondeling, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Zoekopdracht

3.1 Het door opdrachtgever ondertekende inschrijfformulier is niet overdraagbaar op andere natuurlijke- en rechtspersonen.

3.2 Het plaatsen van een zoekopdracht door middel van ondertekening van het inschrijfformulier is geheel kosteloos.

3.3 Woningzoekenden worden ingevoerd in ons geavanceerde woning zoeksysteem en worden per e-mail op de hoogte gehouden van nieuw aanbod en acties.

Artikel 4. Het bemiddelingstraject

4.1 De werkzaamheden van RE/MAX, het bemiddelen bij het huren van geschikte woonruimte, vangen aan na ontvangst van een volledig, naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

4.2 Het bemiddelingstraject bestaat uit het adviseren en begeleiden bij het bezichtigen, het aanbieden van mogelijk geschikte objecten, de onderhandeling, het opstellen van de huurovereenkomst, het afhandelen van de bemiddeling en oplevering van het door opdrachtgever gehuurde object.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 RE/MAX is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder zijn verplichtingen en/of gedragingen als verhuurder niet nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot de verhuurder te wenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Op alle ontstane relaties tussen RE/MAX en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6. Kredietwaardigheid

Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst kan RE/MAX Makelaarsgilde Leiden de kredietwaardigheid van de aanvrager toetsen en in dat kader gegevens omtrent de aanvraag verstrekken aan derden. 

Naar boven